Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η συμμετοχή του κέντρου στα προγράμματα

Προγράμματα - Συνεργασίες

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναζητούμε, διεκδικούμε και αξιοποιούμε τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς.Οι ενέργειες σε αυτό τον τομέα συντονίζονται από το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του Κ.Π.Ε. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πλέον αντιπροσωπευτικά, που ήδη έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί ή υλοποιούνται.

Το έργο New Start στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund

Εθνικά Προγράμματα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου», με φορέα υλοποίησης το Κ.Π.Ε. στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006, Μέτρο 2.3 «Ενέργειες πρόληψης - ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από Εθνική Συμμετοχή για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Το παρόν έργο υλοποιείται από το 2007 ως σήμερα και η χρηματοδότησή του έχει ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική
«Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική» με φορέα υλοποίησης το Κ.Π.Ε. στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000 – 2006, Μέτρο 2.3 «Ενέργειες πρόληψης – ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από Εθνική Συμμετοχή για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Το παρόν έργο υλοποιείται από το 2008 ως σήμερα και η χρηματοδότησή του έχει ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
Δημιουργία Λογισμικού
«Δημιουργία λογισμικού για τηλεαποκατάσταση προβλημάτων λόγου και μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά-κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών», στα πλαίσια του Μέτρου 1.6 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) Β΄ κύκλος». Μάρτιος 2008 – Φεβρουάριος 2009
Δημουργία θέσεων απασχόλησης
Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», ως φορέας υλοποίησης της πράξης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-Νομός Χίου, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Μάρτιος 2012 - Απρίλιος 2013
Προσαρμογή εργαζομένων
«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης», Πρόσκληση Γ,στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013. (Απρίλιος 2012 - Οκτώβριος 2013)
Στηρίζοντας την απασχόληση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
«Στηρίζοντας την απασχόληση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου», ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Χιώτικη Συνεργασία, στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013»
Δίκτυο τοπικών φορέων για την απασχόληση στη Χίο

Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της απασχόλησης στη Χίο» ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Συνεργασία στη Χίο, στο πλαίσιο της Δράσης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΚΠΕ στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης» (το έργο αφορά την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου). Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2015
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Φορέα ΚΠΕ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (το έργο αφορά το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική "Στην Αυλή του Κόσμου", του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου). Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2015
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων
“Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων” στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Φεβρουάριος 2014 έως Φεβρουάριος 2015.
Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγων
Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγων στα πλαίσια της υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Αύγουστος 2016 έως Αύγουστος 2017
Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης
Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής”. Απρίλιος 2017 έως Μάρτιος 2020
Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου
Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020. Οκτώβριος 2019 έως Μάρτιος 2021

Διεθνή

Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας
«Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας», ως εταίρος στη διακρατική συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση 2007-2013 (Συμπράξεις Comenius Regio),Αύγουστος 2011 – Ιούλιος 2013.Για να διαβάσετε το βιβλίο σε κάποια από τις διαθέσιμες γλώσσες πατήστε την αντίστοιχη σημαία

greek flag

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.