To site kpechios.gr για την καλύτερη περιήγηση σας χρησιμοποιεί cookies.

Ειδήσεις

Newsletter - Gallery- Videos - Άρθρα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού

Οι θεματικές πολλές, οι απόψεις ποικίλες, η εμπειρία τεράστια!...

 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Αυτισμό

Ο τίτλος «Από τη διαφορετικότητα ως τη διαταραχή» που επελέγη φέτος, σύμφωνα με το Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ.) και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), απηχεί επίκαιρες θέσεις και τάσεις σχετικά με τις όψεις που προβάλλουν οι καταστάσεις που εμπίπτουν στο φάσμα του Αυτισμού και με την πρόσληψή τους. Σε μια εποχή που τόσα γίνονται για την κατανόηση και κοινωνική αποδοχή κάθε διαφορετικότητας, ο Αυτισμός έχει αποβεί η πιο αναγνωρίσιμη ίσως κατάσταση διαφορετικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Η διαφορετικότητα (neurodiversity) είναι δεδομένη, αλλιώς δε γίνεται κατανοητός ο Αυτισμός ή οι αυτιστικές τάσεις. Όμως, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού διαφέρουν σημαντικά και μεταξύ τους. Σε ποιές εκδοχές αυτής της διαφορετικότητας αναφερόμαστε κάθε φορά;

Οι δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου που υποστηρίζουν άτομα με αυτισμό και εκπαιδεύουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής (Κέντρο Ημέρας Εφήβων - Νεαρών Ενηλίκων με Αυτισμό "Στην Αυλή του Κόσμου", Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ "Ηλίανθος", Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης) συμμετείχανν δυναμικά στις εργασίες του συνεδρίου με ομιλίες στρογγυλής τραπέζης και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Στρογγυλό Τραπέζι

Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή κλινική πρακτική
Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

 

Ομιλητές: ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΜΠΡΙΝΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΣΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Προεδρείο: ΜΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βαθμός ικανοποίησης γονέων, Επαγγελματική ικανοποίηση, Burnout, Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, Εκπαίδευση επαγγελματιών, Χ. Σιφναίος, Κ. Κρικώνης, Ν. Μαυροειδή

Η εργασιακή ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την υγεία των εργαζομένων. Η μελέτη μας στοχεύει στη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης εργαζομένων στις δομές του ΚΠΕ, στην αναζήτηση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και στην ανάδειξη παραγόντων που σχετίζονται με αυτές. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: το ερωτηματολόγιο Employee Satisfaction Inventory / 6 παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, σκορ 1-5, και η κλίμακα Maslach MBI/ 3 διαστάσεις : Συναισθηματική εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, Προσωπική Επίτευξη, κλίμακα μέτρησης 0-7, χορηγήθηκε στους εργαζομένους των δομών Ηλίανθος και Αυλή του Κόσμου του ΚΠΕ που εξυπηρετούν αποκλειστικά άτομα με ΔΑΦ. Ορίζονται 3 επίπεδα εξουθένωσης ανά διάσταση: Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό. Καταγράφηκαν δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, καθώς και οι απόψεις τους για την εργασία τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με απόκριση 68% (19/28), το μέσο συνολικό σκορ εργασιακής ικανοποίησης ήταν 3,7/5, Ηλίανθος 3,8, Αυλή 3,6. Η μέση ικανοποίηση ανά παράγοντα κυμάνθηκε από 2,8 (Μισθός, Προαγωγές) έως 4,5 (Άμεσος προϊστάμενος). Το σκορ ανά διάσταση εξουθένωσης ήταν: Συν. Εξάντληση (21,2)/ Μέσο επίπεδο- Ηλίανθος (18,1), Αυλή (24,3), Προσ. επίτευξη (35,3)/ Υψηλό επίπεδο- Ηλίανθος (36,5), Αυλή (33,5), Αποπροσωποποίηση (5,4)/Χαμηλό επίπεδο-Ηλίανθος(4,9),Αυλή(5,9). Όσο μεγαλύτερη η εργασιακή ικανοποίηση τόσο χαμηλότερο το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης , η χαμηλή ικανοποίηση από το μισθό και τη δυνατότητα προαγωγών δεν επηρεάζει την εξουθένωση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην πρώτη μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και εξουθένωσης σε δομές για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους , με εξαίρεση ως προς το μισθό & τη δυνατότητα προαγωγών. Διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των 2 δομών και στις 3 διαστάσεις της εξουθένωσης. Διαφορετικές προσεγγίσεις παρέμβασης ενδείκνυνται ανάλογα με το προφίλ της επαγγελματικής εξουθένωσης.


ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ, X. Σιφναίος, Κ. Κρικώνης, Α. Βούρδα, Ν. Μαυροειδή


Η συμμετοχή στη φροντίδα και η έκφραση απόψεων των ασθενών και των οικογενειών τους θεωρούνται σημαντικές για τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας κ’ τη συνέχιση της παρακολούθησης των χρηστών. Σκοπός της μελέτης είναι η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης κ΄ η καταγραφή των αντιλήψεων των γονέων ατόμων με ΔΑΦ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες των χρηστών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο Verona Satisfaction Scale System στους γονείς ατόμων με ΔΑΦ του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Αυλή του Κόσμου» και του Εξειδικευμένου Κέντρου Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με ΔΑΦ «Ηλίανθος». Οι 54 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου κατανέμονται σε επτά διαστάσεις: Δ1-Συνολική ικανοποίηση, Δ2-Δεξιότητες και συμπεριφορά επαγγελματιών, Δ3-Πληροφόρηση, Δ4-Προσβασιμότητα, Δ5-Αποτελεσματικότητα, Δ6-Τύποι Παρέμβασης, Δ7-Συμμετοχή συγγενών. Υπολογίσθηκε το σκορ ανά διάσταση και συνολικά, σε κλίμακα 1-5, καθώς και η δυσαρέσκεια (ποσοστό χρηστών με συνολικό
σκορ < 3,5). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με απόκριση 65%, Αυλή 80%, Ηλίανθος 57%, το συνολικό σκορ ικανοποίησης ήταν 4,25 , 4,28 και 4,22 αντίστοιχα. Αναλυτικά ανά διάσταση: Δ1 – 4,35, Δ2 – 4,5, Δ3 – 4,4, Δ4 – 4,15, Δ5 – 4,1, Δ6 -3,75, Δ7 – 4,35. Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται 6,3% των χρηστών στον Ηλίανθο και 9,1% στην Αυλή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι γονείς των ατόμων με ΔΑΦ δηλώνουν συνολικά πολύ ικανοποιημένοι, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις «Δεξιότητες και συμπεριφορά των επαγγελματιών» και λιγότερο ικανοποιημένοι από τους «Τύπους Παρέμβασης». Σε αντίθεση με προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες, υψηλή εμφανίζεται η ικανοποίηση και ως προς τη «Συμμετοχή των συγγενών» και την «Πληροφόρηση». Το ποσοστό της δυσαρέσκειας είναι το χαμηλότερο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία.


Positive Behaviour Support (PBS): Εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική, Μάσχα Κατερίνα, Σιδηροφάγη Παρασκευή

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να καταδείξει τους τρόπους που δύο δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου που ειδικεύονται στις ΔΑΦ έχουν προσπαθήσει να ενσωματώσουν την φιλοσοφία και τις πρακτικές του Positive Behaviour Support στην καθημερινή κλινική πρακτική τους και να αξιολογηθούν τα πρώτα αποτελέσματα. Η εφαρμογή του μοντέλου του PBS σε έναν οργανισμό ή μία δομή προϋποθέτει τη σταδιακή ενσωμάτωση της φιλοσοφίας και πρακτικής του τόσο στο επίπεδο καθημερινής κλινικής πρακτικής, όσο και στην εποπτεία/ υποστήριξη της πρακτικής από εκπαιδευμένους θεραπευτές, αλλά και σε επίπεδο διοικητικό. Οκτώ μέλη του επιστημονικού προσωπικού δύο δομών του ΚΠΕ που εξειδικεύονται σε ΔΑΦ εκπαιδεύτηκαν ως PBS coaches σε μία αρχική εκπαίδευση τριών ημερών, την οποία ακολούθησε μία τέταρτη ημέρα αξιολόγησης των πρώτων βημάτων μετά από έξι μήνες. Οι στόχοι που τέθηκαν στις δύο δομές για το επόμενο εξάμηνο ήταν η πραγματοποίηση εσωτερικού σεμιναρίου για το υπόλοιπο θεραπευτικό προσωπικό, η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, η σταδιακή δημιουργία νέων συστημάτων καταγραφής δεδομένων εντός των δομών, και η δημιουργία τυποποιημένου εντύπου για εξατομικευμένες παρεμβάσεις
στήριξης της συμπεριφοράς (Behaviour Support Plan). Συγχρόνως, ξεκίνησαν ατομικές εργασίες των PBS coaches που είχαν ως σκοπό την περαιτέρω εφαρμογή της φιλοσοφίας και πρακτικών του PBS στην κλινική πρακτική των δομών μας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών θα αξιολογηθούν σε επίπεδο καταγραφής των συμπεριφορών που προβληματίζουν, σε σχέση με τα επίπεδα άγχους και εξουθένωσης των θεραπευτών, ενώ συγχρόνως θα αξιολογηθεί και η κατανόηση του εσωτερικού σεμιναρίου των θεραπευτών. Πέρα από την συζήτηση των πρώτων αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προσπάθειας ενσωμάτωσης του μοντέλου στις δύο δομές, θα συζητηθεί επίσης ο μελλοντικός σχεδιασμός για την υποστήριξη του μοντέλου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας σε βάθος χρόνου.


Τίτλος: PBS ένα ολοκληρωμένο μοντέλο αποκατάστασης ΔΑΦ, Μπριντζουλάκης Ιωάννης, Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος, Σιδηροφάγη Παρασκευή

Ένας από τους κυριότερους στόχους του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, είναι η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μία επιτυχημένη αναβάθμισή ωστόσο μπορεί να επιτευχθεί επενδύοντας σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η αύξηση του υποβάθρου τόσο των θεωρητικών, όσο και των πρακτικών γνώσεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που απασχολούνται στον φορέα. Αντίστοιχα ο δεύτερος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ληπτών των υπηρεσιών.


Η διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋποθέτει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή και στους δύο άξονες. Για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε η εκπαίδευση στο PBS (Positive Behaviour Support), το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση οργάνωσης, παρέμβασης και αποκατάστασης στις ΔΑΦ, που λαμβάνει υπόψη τους παραπάνω άξονες. Την εκπαίδευση διεξήγαγε πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Υγείας της Μ. Βρετανίας, με εμπειρία στην εκπαίδευση υφιστάμενων δομών και επαγγελματιών. Για τις ανάγκες του φορέα θεωρήθηκε ως καταλληλότερο το PBS coaches programme, με διάρκεια 27 ώρες (3 μέρες). Η εκπαίδευση περιείχε ενότητες, που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης μιας δομής, την ποιότητα ζωής των ληπτών, τη διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν, τη διαχείριση προσωπικού, τη δόμηση αποκαταστασιακών προγραμμάτων, φόρμες καταγραφών. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση σε αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ο αυτοπροσδιορισμός και η ενδυνάμωση του ατόμου. Δόθηκε επίσης έμφαση στην ποιότητα ζωής, στην ενίσχυση θετικών συμπεριφορών
και στην εξάλειψη τιμωρητικών τεχνικών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες του ίδιου του λήπτη. Εκπαιδεύτηκαν 10 επαγγελματίες. Όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο κομμάτι της εκπαίδευσης, ενώ ολοκληρώθηκε και η τελική τους πιστοποίηση μετά από υποβολή ατομικής εργασίας. Η υποδοχή της εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες υπήρξε ιδιαίτερα θετική και πολύ άμεσα έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν βασικές αρχές λειτουργίας στην καθημερινή κλινική πρακτική.

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

"Αναλύοντας τις απόψεις και τις στάσεις των πολιτών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΔΑΦ", Π.Παυλόπουλος - Ειδικός Παιδαγωγός, Μ. Χαρίση - Ειδικός Παιδαγωγός

"ΑUTISMAP.GR: Τα πρώτα 2 έτη λειτουργίας. ΜΑΪΟΣ 2017 – ΜΑΪΟΣ 2019", Σιφναίος Χρήστος, Βούρδα Αίγλη, Καρτσάκη Παναγιώτα, Παπιδάκη Σοφία, Παρρός Παντελής, Μαυροειδή Νικολέττα

 "Η Εμπειρία Τεσσάρων Ετών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις ΔΑΦ - Μελέτη Ικανοποίησης και Επίδρασης στην Επαγγελματική Ζωή των Εκπαιδευόμενων" Γιάννης Γραμματόπουλος, Σοφία Παπιδάκη, Παρασκευή Χούλη, Νικολέττα Μαυροειδή

  

Προφορικές Ανακοινώσεις

"Προσαρμοσμένη Θεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε νεαρούς ενήλικες με ΔΑΦ, μέσης λειτουργικότητας" , Ευ. Σαλαπάτας - Ψυχολόγος, Φλ. Χειλαδάκη - Ψυχολόγος Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ¨Στην Αυλή του Κόσμου¨, Μ. Τάσση, παιδοψυχίατρος, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Γ. Μπριτζουλάκης, Ψυχολόγος, Επ. Υπεύθυνος της Αυλής του Κόσμου, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.

"Ο ρόλος του οπτικού συστήματος στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος", Αλ. Γριμπαβιώτης - Εργοθεραπευτής

 

Δείτε φωτογραφικό υλικό:

 

0
0
0
s2sdefault

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Οι δράσεις μας, σεμινάρια εξειδίκευσης και ανοιχτές θέσεις εργασίας κάθε μήνα στο email σου!
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now